இடுகைகள்

கி. ஆபிரிக்காவில் உக்கிரமடையும் பஞ்சம்: குழந்தைகள் அதிகளவில் உயிரிழக்கும் நிலை _

போலி உற்பத்திகளின் தாயகம் சீனா: 'அப்பிள் ஸ்டோர்ஸ்' ஐயும் விட்டுவைக்கவில்லை (பட இணைப்பு)